Szkoła – Schule. Nauczysz się dni tygodnia. Poznasz przybory i przedmioty szkolne. Opiszesz Twoją szkołę i nauczycieli (!) Dowiesz się, co to biernik w niemieckim.

Chłopiec uśmiechnięty trzyma w ręce długopis i się uczy
die Grundschule – szkoła podstawowa
słownictwo
 • Przybory szkolne
 • Dni tygodnia
 • Przymiotniki
 • Plan lekcji
gramatyka
 • Budowa zdania
 • Czasownik Ich finde
 • Czasowniki suchen i brauchen łączą się z biernikiem (kogo? co?)
 • Zaimek dzierżawczy
Dialogi
 • Przybory szkolne
 • Rozmowa o planie lekcji
 • Przedmiotach szkolnych i nauczycielach
Wypowiedź pisemna
 • Opis szkoły (przedmiotów, przyborów i nauczycieli)

Słownictwo

Przybory szkolne

Przybory szkolne na kartce. Nożyczki, gumka do mazania, linijka i inne
der Rucksack – plecak
 • die Schulsachen – przybory szkolne
 • der Kugelschreiber (der Kuli) – długopis
 • der Spitzer – temperówka
 • der Radiergummi – gumka do mazania
 • der Farbstift – kredka
 • der Bleistift – ołówek
 • der Filzstift – pisak
 • die Schere – nożyczki
 • die Kreide – kreda
 • das Heft – zeszyt
 • das Buch – książka
 • das Lineal – linijka
 • das Federmäppchen – piórnik

Dni tygodnia

Kalendarz wskazuje na czerwiec
Freitag
 • Montag – poniedziałek
 • Dienstag – wtorek
 • Mittwoch – środa
 • Donnerstag – czwartek
 • Freitag – piątek
 • Samstag – sobota
 • Sonntag – niedziela

am – w

am Montag – w poniedziałek

am Dienstag – we wtorek

Przymiotniki

fajne – głupie

Uśmiechnięta minka

klasse – super

prima – super

spitze – super

gut – dobry

in Ordnung – w porządku

toll – fajny

interessant – interesujący

Smutna minka w podkowę

dumm – głupi

blöd – głupi

langweilig – nudny

nicht gut – nie dobry

Plan lekcji

 • der Stundenplan – plan lekcji
 • Deutsch – niemiecki
 • Polnisch – polski
 • Englisch – angielski
 • Mathe – matematyka
 • Geschichte – historia
 • Bio – biologia
 • Kunst – sztuka (plastyka)
 • Sachkunde – przyroda
 • Musik – muzyka
 • Sport – sport (wychowanie fizyczne)
 • Werken – technika
 • Erdkunde – geografia
Jak tworzymy nazwy nauczycieli przedmiotów?

der Deutschlehrer – nauczyciel niemieckiego

Deutsch + der Lehrer

die Deutschlehrerin – nauczycielka niemieckiego

Deutsch + die Lehrerin

Gramatyka

Gramatyka

Budowa zdania

Ich habe Deutsch am Freitag. – Mam niemiecki w piątek.

Am Freitag habe ich Deutsch. – W piątek mam niemiecki.

Deutsch habe ich am Freitag. – Niemiecki mam w piątek.

 • Czasownik w zdaniu oznajmującym jest zawsze na drugim miejscu!
  • „am Freitag” – „w piątek” traktujemy jako jeden wyraz.
  • osoba „ich” zawsze trzyma się blisko czasownika

Czasownik „uważam, że…”

Po czasowniku „finde” (uważam, że) nie piszemy czasownika „ist” (jest).

Ich finde Deutsch toll – Uważam, że niemiecki jest fajny.

Ich finde Deutschlehrer in Ordnung – Uważam, że nauczyciel niemieckiego jest w porządku.

Czasowniki szukać i potrzebować łączą się z biernikiem (kogo? co?)

suchen – szukać

 • ich suche
 • du suchst
 • er/sie/es sucht
 • wir suchen
 • ihr sucht
 • sie suchen

brauchen – potrzebować

 • ich brauche
 • du brauchst
 • er/sie/es braucht
 • wir brauchen
 • ihr braucht
 • sie brauchen
Biernik (kogo? co?)

Ponieważ rzeczowniki w rodzaju żeńskim i nijakim odmieniają się tak samo w bierniku, jak w mianowniku, to musisz zapamiętać tylko odmianę rzeczownika rodzaju męskiego.

der Kuli – długopis

mein Kuli – mój długopis

ein Kuli – jakiś/jeden długopis

kein Kuli – żaden długopis

na przykład:

Ich suche den/meinen/einen Kuli – Szukam tego/mojego/jakiegoś długopisu.

Ich suche keinen Kuli – Nie szukam długopisu.

inny przykład:

Ich brauche den Bleistift – Potrzebuję tego ołówka.

Ich brauche keinen Bleistift – Nie potrzebuje ołówka.

Zaimek dzierżawczy

 • mein – mój
  • mein Kuli
  • meine Kreide
 • dein – twój
  • dein Kuli
  • deine Kreide
 • sein – jego
  • sein Kuli
  • seine Kreide
 • ihr – jej
  • ihr Kuli
  • ihre Kreide

Używaj ostrożnie zaimków dzierżawczych. Zależą one od wielu rzeczy i łatwo popełnić błąd. Wiesz już jednak, jak na przykład powiedzieć moja kreda!

Dialogi „Szkoła”

Rozmowa o przyborach szkolnych

A. Ich brauche einen Kuli. Hast du einen? – Potrzebuję długopisu. Masz jakiś?

Ja, bitte – tak, proszę

A. Nein, tut mir Leid, ich habe keinen – Nie, przykro mi, nie mam.

A. Was suchst du denn? – Czego szukasz?

Ich suche meinen Kuli – Szukam mojego długopisu.

A. Bitte, das ist er – Proszę, to jest on

ER/SIE/ES – on, ona, ono

Pamiętaj, że rzeczownik rodzaju żeńskiego z die zamieni się na „sie„, a rodzaju nijakiego das na „es„:

Bitte, das ist sie – Proszę, to jest ona (np. kreda – die Kreide)

Bitte, das ist es – Proszę, to jest ono (np. zeszyt – das Heft)

Rozmowa o planie lekcji, przedmiotach szkolnych i nauczycielach

Chłopcy siedzą w cieniu drzewa i przeglądają podręcznik szkolny
Wie findest du Deutsch?

Wann hat Anna Mathe? – Kiedy Anna ma matematykę?

Sie hat Mathe am Montag – Ona ma matematykę w poniedziałek.

Wann hast du Polnisch? – Kiedy masz polski?

Ich habe Polnisch am Freitag – Mam polski w piątek.

Wie findest du Deutsch? – Co myślisz o niemieckim?

Ich finde Deutsch toll – Uważam, że niemiecki jest fajny.

Wie findest du Deutschlehrer? – Co myślisz o nauczycielu niemieckiego?

Ich finde Deutschlehrer in Ordnung – Uważam, że nauczyciel niemieckiego jest w porządku.

Wypowiedź pisemna „Szkoła”

opis szkoły – przedmiotów, przyborów i nauczycieli

Stworki z z plecakami idą uśmiechnięte do szkoły
Ich lerne gern – Lubię się uczyć

Ich besuche die Grundschule „E-niemiecki dla dzieci” – Uczęszczam do szkoły podstawowej „E-niemiecki dla dzieci”.

Am Montag habe ich Mathe, Deutsch und Kunst- W poniedziałek mam matematykę, niemiecki i plastykę.

Ich brauche ein Lineal, einen Kuli, ein Lehrbuch und Farbstifte – Potrzebuję linijki, długopisu, podręcznika oraz kredki.

Mathe und Deutsch finde ich toll – Uważam, że matematyka i niemiecki są fajne.

Ich finde Kunst langweilig. Kunstlehrerin finde ich in Ordnung – Uważam, że plastyka jest nudna. Myślę, że nauczycielke plastyki jest w porządku.

Ich lerne gern in meiner Schule – Lubię się uczyć w mojej szkole.

Zadania dodatkowe do działu 1 Schule z podręcznikiem „und so weiter neu dla klasy 5”

Czytanie ze zrozumieniem

Zadanie A Moje przybory szkolne

Zadanie C Plan lekcji

Zadanie E Czyje to rzeczy?

Zadanie G Przeczytaj tekst

dział 1, und so weiter neu dla klasy 5, PWN

Słuchanie ze zrozumieniem

Zadanie A Moje przybory szkolne

Zadanie D Piosenka „Dni tygodnia”

Zadanie F Zaznacz poprawną odpowiedź

Zadanie H Ćwicz wymowę

dział 1, und so weiter neu dla klasy 5, PWN

Dialogi

Zadanie B Thomas idzie do szkoły

Zadanie B1 Czego potrzebujesz?

Zadanie B2 Wszystko zniknęło

Zadanie C1 Kiedy Thomas ma język niemiecki?

Zadanie C2 Twój plan lekcji

Zadanie C3 Co sądzisz o …?

dział 1, und so weiter neu dla klasy 5, PWN
flaga Niemiec

Przejdź do następnej lekcji

Jeśli Ci mało i chcesz poćwiczyć czytanie, słuchanie, porozmawiać na żywo i pisać jeszcze lepsze teksty, to zapraszam na mój kurs języka niemieckiego od podstaw. Wirtualne spotkania pomogą Ci w nauce niemieckiego.